KLASA I

Rekrutacja 2020/2021 » KLASA I

PROCEDURY REKRUTACJI DO KLASY PIERWSZEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

I. OBOWIĄZEK SZKOLNY

W roku szkolnym 2020/2021 spełnianie obowiązku szkolnego rozpoczynają dzieci:

a) urodzone w roku 2013,

b) urodzone w roku 2012 z odroczonym spełnianiem obowiązku szkolnego,

c) urodzone w roku 2014, na wniosek rodziców (6-latki, które korzystały z rocznego przygotowania przedszkolnego lub posiadają opinię z poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki).

Dzieci do klas pierwszych przyjmowane są w drodze:

ZAPISÓW – jeżeli rodzice wybierają szkołę obwodową lub

REKRUTACJI – jeżeli rodzice wybierają szkołę inną niż obwodowa.

II. TERMIN REKRUTACJI

Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się w dniu 2 marca 2020r. o godzinie 9.00,

a zakończy w dniu 31 marca 2020 r. o godzinie 15.00

Obowiązywać będzie rekrutacja elektroniczna poprzez stronę internetową:

http://www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/

III. DZIECI Z OBWODU SZKOŁY

Do  klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. Rodzice dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły potwierdzają wolę uczęszczania do szkoły obwodowej swojego dziecka za pomocą strony internetowej http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl,  z której należy wydrukować zgłoszenie i podpisane dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie od 2 do 31 marca 2020r. wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie szkoły (pobierz)

Druk zgłoszenia można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej – z pominięciem strony internetowej.

WAŻNE!

Wypełnione w systemie elektronicznym zgłoszenie, należy podpisać (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) i dostarczyć do szkoły obwodowej w terminie od 2 do 31 marca 2020 r.

 
 IV. REKRUTACJA DZIECI SPOZA OBWODU SZKOŁY

Rodzice dzieci zamieszkałych poza obwodem szkoły wypełniają wniosek o przyjęcie dzieckaw systemie elektronicznym za pomocą strony internetowej http://bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl w terminie od 2 do 31 marcaa 2020r. wskazując w nim maksymalnie 3 szkoły:

  1.       „pierwszego wyboru” – szkoła preferowana,
  2.       „drugiego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)
  3.       „trzeciego wyboru” (można, ale nie trzeba jej zaznaczać)

Wypełniony wniosek należy wydrukować, podpisać (podpis obojga rodziców/opiekunów prawnych) i przynieść do sekretariatu szkoły „pierwszego wyboru” w terminie od 2 do 31 marca 2020r. wraz z oświadczeniem o spełnianiu kryteriów (pobierz). Druk wniosku można również pobrać w sekretariacie, wypełnić go i złożyć w wersji papierowej.

WAŻNE!

Wniosek wypełniony w systemie elektronicznym, ale  n i e   d o s t a r c z o n y  do szkoły w terminie 2 do 31 marca nie będzie brany pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1. Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencyjnej – 20 pkt.

2. Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji – 10 pkt.

3. W obwodzie szkoły, o przyjęcie do której ubiega się kandydat, mieszkają osoby wspierające rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 5 pkt.

4. Kandydat uzyskał akceptację komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja - 40 pkt.

 

Do wniosku należy dołączyć oświadczenie o spełnianiu kryterium (pobierz)

Zaznaczenie w formularzu sformułowania „Odmawiam odpowiedzi” równoznaczne jest  z przyjęciem do wiadomości faktu, iż dane kryterium nie będzie brane pod uwagę na etapie kwalifikowania kandydata do szkoły.

HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

  • Dodaj link do:
  • facebook.com

 

https://www.facebook.com/dziesiatka/

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 10

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

ul. Komorowicka 13

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel.: 33 819 18 89

E-mail: sp10@rejbb.pl

Organ prowadzący:

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 601 148 490

Facebook