Rekrutacja 2017/2018

 • Nabór 2017/2018

  Drodzy Rodzice!
  Zapisy do klas pierwszych szkół podstawowych rozpoczynają się 10.04.2017 r. o godz. 9.00 i trwają do 10.05.2017 do godz. 15.00.

  Odbędą się za pomocą systemu elektronicznego dostępnego pod adresem http://www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/

 • Harmonogram rekrutacji

  HARMONOGRAM REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/2018

   

  LP

  ETAP

  DATA ROZPOCZĘCIA

  DATA ZAKOŃCZENIA

  1

  Publikacja oferty – otwarcie strony dla rodziców

  10.04.2017, godz. 9.00

  2

  Wprowadzanie zgłoszeń/wniosków przez rodziców

  10.04.2017, godz. 9.00

  10.05.2017, godz. 15.00

  3

  Wprowadzanie i weryfikacja zgłoszeń/wniosków przez szkoły

  10.04.2017

  15.05.2017

  4

  Publikacja listy zakwalifikowanych – otwarcie strony dla rodziców

  24.05.2017, godz. 15.00

  5

  Potwierdzanie woli przez rodziców

  25.05.2017, godz. 9.00

  31.05.2017, godz. 15.00

  6

  Publikacja listy przyjętych

  2.06.2017, godz. 15.00

           

   

  W razie potrzeby przeprowadzenia naboru uzupełniającego zostanie ustalony dodatkowy harmonogram

 • Procedury rekrutacji

   Procedury rekrutacji do klasy pierwszej i oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2017/2018

  I. Procedury rekrutacji dzieci tworzy się na podstawie przepisów:

  a) ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

  b) ustawa z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 1265)

  c)ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw1) Poz. 7

  d) rozporządzenia MENiS z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004r. Nr 26, poz. 232z późn zm.)

  e) rozporządzenia MEN z dnia 4 października 2001 r. w sprawie przyjmowania osób nie będących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek (Dz.U. z 2001r. Nr 131, poz. 1458)

  f) Statutu Szkoły - Realizacja obowiązku szkolnego

  II. Termin rekrutacji

  Rekrutacja do klas pierwszych rozpocznie się w dniu 10 kwietnia 2017r. o godzinie 9.00,

  a zakończy w dniu 10 maja 2017 r. o godzinie 15.00

  Obowiązywać będzie rekrutacja elektroniczna poprzez stronę internetową:

  http://www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/

  1. Nabór do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2017/2018 prowadzony jest w terminach podanych przez szkołę do publicznej wiadomości.

  2. O terminie o którym mowa w pkt. 1 rodzice zostają poinformowani na stronie internetowej szkoły oraz zostaną umieszczone na gazetce przy wejściu głównym .

  3. Informacje o zasadach naboru można uzyskać pod nr telefonu: 33 819 18 89

  III. Zasady rekrutacji

  1. Do klasy pierwszej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły, a do oddziału przedszkolnego dzieci zamieszkałe na obszarze naszej gminy.

  2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) dziecko zamieszkałe poza obwodem może zostać przyjęte do pierwszej klasy jedynie w przypadku, gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

  3. Decyzję o przyjęciu ucznia do szkoły podejmuje Dyrektor Szkoły po zakończeniu prac Komisji Rekrutacyjnej powołanej przez Dyrektora Szkoły.

  4. Do zadań komisji należy:

  a) Ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

  b) Ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

  c) Sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego;

  d) Zakończenie postępowania rekrutacyjnego poprzez zniszczenie dokumentacji uczniów nie przyjętych do szkoły.

  5. W przypadku, gdy liczba wniosków rodziców (prawnych opiekunów) o przyjęcie do szkoły dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły jest większa niż liczba wolnych miejsc, którymi dysponuje szkoła, dzieci przyjmuje się z uwzględnieniem kolejności następujących kryteriów:

   

  KRYTERIA NABORU DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

  Lp.

   

  Kryteria

   

  Sposób dokumentowania

   

  Liczba punktów

   

  1.

   

  Kandydat, którego rodzeństwo w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

  oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

   

  40

   

  2.

   

  Kandydat w bieżącym roku szkolnym uczęszcza do przedszkola znajdującego się w pobliżu szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

  oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

   

  20

   

  3.

   

  Kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do tej samej szkoły podstawowej wskazanej na pierwszym miejscu listy preferencji.

  oświadczenie na wniosku o przyjęcie do szkoły

  10

  4.

   

  Kandydat uzyskał akceptację komisji rekrutacyjnej Szkoły Podstawowej nr 2/10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja*

  protokół z posiedzenia komisji rekrutacyjnej

   

  40**

   

   

  * Kryterium dotyczy rekrutacji do SP2 i SP10

  ** Punkty przydziela komisja rekrutacyjna w SP2/SP10

   

  IV. Zapisy

  1. Do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły zobowiązani są jego rodzice lub prawni opiekunowie.

  2. Zgłoszenie dziecka do pierwszej klasy szkoły podstawowej i oddziału przedszkolnego polega na:

  wypełnieniu wniosku na stronie rekrutacji elektronicznej: http://www.bielskobiala.podstawowe.vnabor.pl/

  wydrukowanie go i złożenie w formie papierowej w sekretariacie

  lub wypełnieniu, podpisaniu i złożeniu wniosku w sekretariacie szkoły,

  V. Przepisy końcowe

  W przypadku braku wolnych miejsc do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej rodzice dziecka, które nie zostało przyjęte, zostają poinformowani niezwłocznie po zakończeniu rekrutacji. Lista dzieci przyjętych do oddziału przedszkolnego i klasy I zostanie wywieszona przy wejściu głównym szkoły.

   

 • Dodaj link do:
 • facebook.com

 

 

 Już wkrótce:

 

Ferie zimowe

Dzień otwarty dla przedszkolaków - 19.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 lutego - dzień otwarty

dla przedszkolaków

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 10

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

ul. Komorowicka 13

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel.: 33 819 18 89

E-mail: sp10@rejbb.pl

Organ prowadzący:

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 601 148 490

Facebook