Monitoring wizyjny

KLAUZULA INFORMACYJNA – MONITORING WIZYJNY

Informujemy, że na terenie Szkoły Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im.M. Reja w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, prowadzony jest monitoring wizyjny.

 

 1. Administratorem systemu monitoringu jest Szkoła Podstawowa nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja w Bielsku-Białej z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Komorowickiej 13, 43-300 Bielsko-Biała, reprezentowane przez dyrektora szkoły.

 2. W Szkole wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się poprzez e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu

 3. Monitoring wizyjny jest stosowany zgodnie z:
  • Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  • Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

 4. Celem monitoringu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów i pracowników oraz ochrona mienia.

 5. Monitoring wizyjny obejmuje swoim zasięgiem: parking szkolny, korytarze budynku, szatnie.

 6. O stosowanym monitoringu wizyjnym informują umieszczone na terenie placówki znaki graficzne.

 7. Nagrania z monitoringu mogą być przechowywane do 30 dni.

 8. Zakres przetwarzania danych obejmuje dane osobowe jakim jest wizerunek osób utrwalony na urządzeniu rejestrującym.

 9. Nagrania z monitoringu mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 10. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

 11. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) – o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem ww. przepisów.

 12. Administrator nie przekazuje ani nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowych.
 • Dodaj link do:
 • facebook.com

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 10

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

ul. Komorowicka 13

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel.: 33 819 18 89

E-mail: sp10@rejbb.pl

Organ prowadzący:

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 601 148 490

Facebook