Vademecum ósmoklasisty

PROCEDURY EGZAMINACYJNE – EGZAMIN KLASY VIII

25-27 MAJA 2021 ROKU

Przedstawiamy poniżej procedury przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, który odbędzie się w dniach 25-27 maja 2021 r.

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

    język polski – 25 maja 2021 r. (wtorek) – godz. 9:00
    matematyka – 26 maja 2021 r. (środa) – godz. 9:00
    język obcy nowożytny – 27 maja 2021 r. (czwartek) – godz. 9:00
  

Przed wejściem na salę:

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 8.15 (grupa I) i 8.30 (grupa II). Obowiązuje strój galowy, legitymacja szkolna. Należy ustawić się pod salą zgodnie z listą uczniów.

Przybory na egzaminie:

 • Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi),
 • Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem,
 • Nie wolno przynosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

O ustalonej godzinie uczeń wchodzi, według kolejności na liście, otrzymuje kopertę ze swoim nazwiskiem (w kopercie znajdują się naklejki) i zajmuje miejsca przy stoliku, którego numer wylosował przewodniczący zespołu nadzorującego w obecności ucznia.

 

Po wejściu na salę:

Po wejściu do sali uczniowie otrzymują zestawu egzaminacyjne. Wtedy uczeń ma obowiązek:

 1. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie zestawu egzaminacyjnego; w razie wątpliwości może poprosić o jej wyjaśnienie nauczycieli nadzorujących,
 2. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane; braki natychmiast zgłasza nauczycielom nadzorującym sprawdzian,
 3. sprawdzić poprawność numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, zapisać swój trzyznakowy kod, numer PESEL oraz umieścić naklejki przygotowane przez OKE w wyznaczonych miejscach.


Informacja z kodem ucznia i jego numerem PESEL będzie znajdowała się na naklejkach, które uczeń każdorazowo otrzyma przed wejściem na salę.

Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczony jest od momentu zakończenia czynności organizacyjnych i wynosi on:

język polski 120/180 minut

matematyka 100/150 minut

język obcy nowożytny 90/ 135 minut

Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem.

W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie i nie zakłóca przebiegu sprawdzianu.

Członkowie zespołu nadzorującego mogą udzielać odpowiedzi na pytania zdających związane wyłącznie z kodowaniem arkusza oraz instrukcją dla zdającego. W czasie trwania egzaminu ósmoklasisty uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.

 

W trakcie sprawdzianu nie wolno:

 • opuszczać sali, w której trwa egzamin,
 • opuszczać swojego miejsca,
 • porozumiewać się z innymi zdającymi,
 • zadawać pytań dotyczących zadań,
 • korzystać z telefonów i innych urządzeń telekomunikacyjnych.


Na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem egzaminacyjnym przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

 

Po upływie czasu przeznaczonego na pracę z arkuszem PZN:

 • informuje zdających o zakończeniu pracy;
 • wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie);
 • poleca po upływie dodatkowego czasu zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika.

 

Procedury bezpieczeństwa:

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej nr 10 Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

 


 

 • Dodaj link do:
 • facebook.com

Adres:

Szkoła Podstawowa nr 10

Towarzystwa Szkolnego im. M. Reja

ul. Komorowicka 13

43-300 Bielsko-Biała

 

Tel.: 33 819 18 89

E-mail: sp10@rejbb.pl

Organ prowadzący:

Towarzystwo Szkolne im. M. Reja

A. Frycza Modrzewskiego 12

43-300 Bielsko-Biała

tel. 601 148 490

Facebook